3rd Asia Cup Championships, 04-Jun-2018 Cumulate Butler at round  3 MenFin/Men/A sess 2 phase 2  
by person
# points boards n a m e
1 2.52 16 Tolani Raju
2 2.52 16 Khare Ajay
3 0.72 32 Mak Kf
4 0.72 32 Lai Wk
5 0.50 32 Chuancheng Ju
6 0.50 32 Zhengjun Shi
7 0.12 48 Chokshi Sunit
8 0.12 48 Anklesaria Keyzad
9 0.10 48 Jing Liu
10 0.10 48 Xu Hou
11 0.02 32 Baron Ng
12 0.02 32 Lau Tony
13 -0.14 32 Zhong Fu
14 -0.14 32 Jie Li
15 -0.20 32 Gupta Subhash
16 -0.20 32 Desai Sapan
17 -0.25 32 Zen Derek
18 -0.25 32 Wan Samuel
19 -0.30 32 Haojun Shi
20 -0.30 32 Zejun Zhuang
21 -0.69 32 Gang Chen
22 -0.69 32 Lixin Yang
23 -2.52 16 Xin Li
24 -2.52 16 Yanpei Zhao
by pair
# points boards names of the pair
Sorry, still under construction