3rd Asia Cup Championships, 04-Jun-2018 Cumulate Butler at round  3 SenFin/Seniors/B sess 2 phase 2  
by person
# points boards n a m e
1 1.60 32 Paw Cheng Kuo
2 0.89 48 Lee Chi Jen
3 0.37 48 Chiu Karic
4 0.24 32 Mingkun Shen
5 0.24 32 Xiaonong Shen
6 0.23 32 Kushari Pritish
7 0.23 32 Das Badal
8 0.16 48 Chun Peter
9 0.06 32 Ruia Ashok
10 0.06 32 Shah Jm
11 0.05 32 Yu Shih Juei
12 -0.02 16 Yeung Peter
13 -0.04 48 Huang Patrick
14 -0.39 32 Mou Lin Chih
15 -0.95 32 Rongqiang Lin
16 -0.95 32 Jianhua Tao
17 -1.14 48 Li Vincent
18 -1.37 32 Cheng Aaron
19 -1.56 32 Prabhakar Balakrishnan
20 -1.56 32 Krishnan R
by pair
# points boards names of the pair
Sorry, still under construction